Aktualności
grafika
Załączniki:
29.09. XXVII Rodzinny Rajd „PIECZENIE ZIEMNIAKA ”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krotoszynie, Klub Turystyki Górskiej „Koliba” PTTK o/Krotoszyn, Koło Miejskie PTTK w Krotoszynie serdecznie zapraszają do udziału
w XXVII Rodzinnym Rajdzie „PIECZENIE ZIEMNIAKA ”. 

 

 

REGULAMIN

XXVII Rodzinnego Rajdu „PIECZENIE ZIEMNIAKA ”

 w dniu 29 września 2018r.

 

 

         1.    ORGANIZATORZY RAJDU 

                -     Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krotoszynie,

                  -     Klub Turystyki Górskiej „Koliba” PTTK o/Krotoszyn,

                  -     Koło Miejskie PTTK w Krotoszynie,

Przy znacznym wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Krotoszyniei Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

     2.  CELE  RAJDU

-     Propagowanie uprawiania turystyki rodzinnej wielopokoleniowej                                          

-     Popularyzacja idei ochrony środowiska naturalnego

-     Popularyzacja form czynnego wypoczynku

-     Włączenie się w obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 

    3.  KIEROWNICTWO  RAJDU

                  -     Komandor                                 - Władysław Szymczyk

                  -     Sekretariat                                - Aleksandra Piotrowska

                  -     Kierownicy tras                          -  Juliusz Poczta, Otylia Puchała

                  -     Kierownik mety                         - Karol Piotrowski                                              

                  -     Weryfikacja książeczek              - Karol Piotrowski, Juliusz Poczta

 

   4.  ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału PTTK Krotoszyn, Mały Rynek 1,
tel. 62 725-26-15   w terminie do dnia 25 września 2018 r.  

 

W p i s o w e  :  członkowie PTTK z opłaconą składką                7,- zł

                        pozostali uczestnicy                                        11,-    

                        Opiekunowie  grup młodzieżowych liczących  ponad  5 uczestników  -  bezpłatnie
                                                                                           (1 opiekun na 10 uczestników)                               

 Uwagi :

             1)W rajdzie mogą brać udział rodziny, turyści indywidualni, drużyny zgłaszane przez szkoły

                 i  organizacje społeczne.

             2) Młodzież szkolna może uczestniczyć w Rajdzie pod opieką wychowawców lub opiekunów.

                 Zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację (pieczątkę i podpis) dyrekcji szkoły.

             3) Rodziny mogą uczestniczyć w KONKURSIE RODZINNYM  (pkt.6.3 Regulaminu) pod warunkiem imiennego zgłoszenia na piśmie do 25.09.2018r. i obecności w komplecie na starcie, na trasie i mecie Rajdu.

  5 .  TRASY  RAJDU       

          Nr 1   -   p i e s z a   (długość trasy – ok.7 km).

           Start godz. 9.00  Mały Rynek, przejazd autokarem do Borownicy, przejście pod Szaniec Powstańczy, następnie ścieżką do Krotoszyna na metę - strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

          Nr 2   -   p i e s z a   -  dowolna  (przy zgłoszeniu podać przebieg trasy).

          Nr 3   -   r o w e r o w a   -  dowolna    (minimum 20 km, przy zgłoszeniu podać przebieg trasy).

 

         6. META  RAJDU 

      Meta Rajdu – Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego czynna będzie w godz. 11.30 – 14.00

      Na mecie Rajdu przeprowadzone zostaną  KONKURSY  z nagrodami:

6.1  Konkurs Piosenki Turystycznej – finał VI edycji Przeglądu Piosenki Turystycznej i Biwakowej „Krotoszyńskie Trele”

6.2    Konkurs sadzenia i zbierania ziemniaków  (drużyny 4-osobowe)

6.3    Konkurs niespodzianka

6.5  KONKURS RODZINNY

                   Zasady punktacji konkursu :

                   -  za każde dziecko                       1 pkt.

                   -  rodzice                              po     5 pkt.

                   -  dziadkowie, babcie            po   10 pkt.

         

7. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :           

-          znaczek rajdowy,            

-          posiłek turystyczny na mecie Rajdu,

-           potwierdzenie punktów na OTP i KOT,

-           nagrody za zwycięstwa w konkursach.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Członkowie  PTTK  posiadający  legitymację  PTTK  z  aktualnie  opłaconą składką    

 członkowską za 2018r. ubezpieczeni  są  od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Pozostali  uczestnicy  zobowiązani są  do indywidualnego  ubezpieczenia.

  - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby 

trzecie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.

  - W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, uczestnik traci prawo do świadczeń 

i zwrotu  wpisowego.

 - Rajd  odbędzie się w przewidywanym terminie bez względu na warunki atmosferyczne.

 - W przypadku zgłoszeń po ustalonym terminie organizatorzy nie gwarantują świadczeń  

przewidywanych regulaminem.

 - Dokonanie wpłaty - wpisowego na rajd jest równoznaczne z zapoznaniem się

z regulaminem rajdu i jego akceptacją oraz wyrażają zgodę na umieszczenie wizerunku

w sprawozdaniu do prasy i w Internecie 

 - Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

 

   Zarząd Oddziału PTTK

      ul. Mały Rynek 1                                                            Uczestnikom Rajdu

      63-700  Krotoszyn                                                 miłych wrażeń i dobrej zabawy

      telefon : 627252615                                                                 życzą

                                                                                   O  R  G  A  N  I  Z  A  T  O  R  Z  Y

       

            e-mail:       

                              

            Biuro czynne :

            Poniedziałek  10.00 – 13.00 , wtorek 10.00 – 13.00

           Środa 13.00 – 17.00, czwartek  13.00 – 16.00

ikona daty20-09-2018, 08:47 ikona autoracki mg ikona wyświetleń893
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość