Aktualności
grafika
Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

W dniu 21 grudnia 2017 r. Burmistrz Krotoszyna – Franciszek Marszałek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grzegorza Galickiego w obecności Sołtysa wsi Różopole – Ireny Bielarz, I Zastępcy Burmistrza – Ryszarda Czuszke, Naczelnika – Andrzeja Kaika i pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnych za realizację zadania oraz Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy podpisał umowę z wybranym, w drodze przetargu nieograniczonego, Wykonawcą robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak, Wilkowyja. Wartość zawartej umowy wynosi: 607.275,14 PLN. Planowany termin zakończenia umowy 30.10.2018 r.

 

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełnić będzie Firma Projektowa Usługowo Handlowa HAWAR Włodzimierz Warkocz z Krotoszyna.

Umowa na usługę nadzoru inwestorskiego opiewa na kwotę 25.830,00 PLN i trwać będzie do dnia dokonania odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlano-montażowych.

 

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych gminy.

 

W ramach zadania planuje się zmniejszyć obiekt poprzez rozbiórkę niefunkcjonalnej części piętrowej budynku, wyremontować obiekt wraz z wygospodarowaniem części sali na pomieszczenia kuchni i zaplecza oraz wykonać kotłownię.

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót:

- budowlane (m.in. rozbiórkowe, betonowe, murarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, dachu nad salą główną, instalowanie sufitu podwieszanego, malarskie, tynkarskie, posadzkowe, montaż kostki brukowej, roboty wykończeniowe i elewacyjne);

- sanitarne (m.in. instalacja kanalizacji, wodociągowa, centralnego ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja);

- elektryczne (m.in. instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja odgromowa, instalacja połączeń wyrównawczych).

Dodatkowo zostaną wykonane pozostałe prace budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, wynikające z obowiązujących przepisów.