Aktualności
grafika
Odpowiedź burmistrza Franciszka Marszałka na pytanie dotyczące płatności za nadgodziny nauczycieli

Zapraszamy do lektury odpowiedzi burmistrza Franciszka Marszałka na pytania Mieszkańców dotyczące płatności za nadgodziny nauczycieli. Odpowiedź jest zbyt długa, aby można ją było opublikować w dziale "Zapytaj burmistrza". 

 

Dzień dobry, co z tymi niezapłaconymi nadgodzinami? Czy to prawda, co mówią senator i media? Prosimy o info, zanim podejmiemy decyzję o pozwie!


Czy i kiedy zostaną wyrównane nauczycielom błędnie rozliczone nadgodziny w placówkach miejskich? Czy senator Mikołajczyk się myli ? Dlaczego urząd odmawia komentarza? Czy urzędnicy zarabiają za mało wg Pana?

Łukasz nauczyciel

 

Szanowni Państwo,

kontynuowana od dłuższego czasu w naszym mieście akcja przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, z silnym udziałem senatora RP Łukasza Mikołajczyka i wsparciem przedstawicieli zaprzyjaźnionej z nim poznańskiej kancelarii adwokackiej, która za swoje usługi będzie pobierać wynagrodzenie, potwierdza charakterystyczne dla okresu przedwyborczego działania polityczne, budzące w społeczeństwie różne emocje. Szkoda, że w tym przypadku przyjęły one formę kategorycznych żądań nauczycieli zatrudnionych w szkołach samorządu gminnego, zarzucania burmistrzowi Krotoszyna niewypłacania należnego, zdaniem nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i straszenia zbiorowymi pozwami sądowymi.

Lokalne media podejmują na swoich łamach problem wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których wypadają dni wolne od zajęć dydaktycznych. To zagadnienie jest w środowisku oświatowym dość mocno dyskutowane. Jako organ prowadzący szkoły nie pozostajemy na tę sprawę obojętni, mimo że sytuacja prawna nie jest tak jednoznaczna, jak twierdzi senator Mikołajczyk. Prowadzimy rozmowy ze związkowcami reprezentującymi nauczycieli zrzeszonych w organizacjach takich jak Związek Nauczycielstwa Polskiego czy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Oświaty, prezentujemy nasze stanowisko na spotkaniach z radnymi Rady Miejskiej w Krotoszynie. Uwzględniając zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, wyjaśniamy, że wynagrodzenie należy się nauczycielowi, który w dniach takich jak rekolekcje czy egzaminy realizował faktycznie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi. W tym miejscu podkreślam, że zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe stanowi składnik, który ustalany jest na podstawie prac przez nauczyciela już wykonanych i wypłacany jest w ostatnim dniu przepracowanego miesiąca. Określenie ustawowe „na podstawie już wykonanych prac przez nauczyciela” bardzo jasno tłumaczy przyjęty przez nasz samorząd system wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Karta Nauczyciela nie wskazuje, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje, a w jakich nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, zagadnienie to szczegółowo wyjaśniane jest w orzecznictwie sądowym. Po z pewnością skutecznej interwencji Pana senatora i blisko pięciomiesięcznym oczekiwaniu na wyjaśniania dotyczące tych kwestii, Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało, że „wynagrodzenie przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy oraz okres, kiedy pracownik nie świadczy pracy, lecz przepisy przyznają mu prawo do wynagrodzenia. Przepisy kodeksu pracy stanowią, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonania i doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie”, co w analizowanej sytuacji nie miało miejsca. Ministerstwo Edukacji Narodowej na wstępie swojej odpowiedzi jednoznacznie określa, że „regulamin wynagradzania nauczycieli jest aktem prawa miejscowego, wydanym przez organ prowadzący (Radę Miejską w Krotoszynie) i do niego należy interpretacja zawartych w nim zapisów”. W tym miejscu należy wskazać, że regulamin wynagradzania z 2009 roku zawierał zapis bardziej korzystny dla nauczycieli. Ten zapis został zakwestionowany przez wojewodę, który nakazał jego usunięcie.

Chciałbym podkreślić, że corocznie do kwoty wynagrodzeń nauczycieli samorząd gminny dokłada ponad 3 miliony złotych. Zwiększenie tej kwoty może spowodować, że nie będą zrealizowane inne ważne zadania gminy. Od wielu lat praktykowany jest u nas system przydzielania przez gminę godzin na tzw. zajęcia dodatkowe dla uczniów, które dają nauczycielom szansę zwiększenia kwoty wynagrodzenia, a co najważniejsze w wielu wypadkach gwarantują im zatrudnienie w pełnym wymiarze. Pragnę bardzo mocno podkreślić, że wdrożenie w roku 2017 reformy systemu oświaty nie spowodowało likwidacji żadnej szkoły i nie doprowadziło do grupowych zwolnień wśród nauczycieli. Szkoły Miasta i Gminy Krotoszyn pracują w bardzo dobrych warunkach, dysponują bogatą ofertą edukacyjną, obejmującą klasy dwujęzyczne, sportowe czy integracyjne. Z powodzeniem realizowany jest już od ponad 5 lat system stypendialny dla uczniów uzdolnionych i zdobywających osiągnięcia w nauce, sztuce czy sporcie. Wśród wielu samorządów jesteśmy jednostką, która nie ogranicza nakładów na realizację zadań oświatowych, lecz wprost przeciwnie, bardzo mocno i systematycznie wspiera dyrektorów w kierowaniu pracą szkół.

Jako burmistrz Krotoszyna sądzę, że ostatnie wydarzenia budzą poważne wątpliwości, czy zainteresowane strony w równym stopniu współdziałają dla dobra środowiska oświatowego. Wydarzenia te doprowadzą, moim zdaniem, do jego wewnętrznego skłócenia, do konfliktu z samorządem i dyrektorami szkół,

 

pozdrawiam Państwa serdecznie

Franciszek Marszałek

ikona daty15-06-2018, 13:18 ikona autoraib ikona wyświetleń1407
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość