Aktualności
grafika
Odpowiedź burmistrza na pytanie Mieszkańca (GES)

Odpowiedź na pytanie do burmistrza publikujemy w tym miejscu, bo rubryka "Zapytaj burmistrza" nie akceptuje dłuższych tekstów. 

 

Panie burmistrzu, kto wydał pozwolenie na przerobienie al. Powstańców Wlkp.? Przecież to nasze dziedzictwo. Nasze dzieci powinny wiedzieć, jak wyglądały kiedyś ulice. Szkoda.

GES

 


Szanowny Panie,

idea zrewitalizowania zdegradowanej tkanki miejskiej w centrum Krotoszyna zrodziła się w 2007 r. W tym samym roku powstała koncepcja rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna. Z kolei w 2011 roku przystąpiono do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Krotoszyna (LPR). Program ten jest narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Jest inicjowany, opracowany i uchwalony przez samorząd gminny, jako wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Przedmiotowy dokument był kilkukrotnie aktualizowany, ostatnio w październiku 2017 roku. Zarówno na etapie tworzenia jak i aktualizacji LPR był poddawany konsultacjom społecznym.

Dotychczas działania rewitalizacyjne objęły obszar Rynku, Małego Rynku z terenami przyległymi, Szkoły Podstawowej nr 1 na al. Powstańców Wlkp., ulicy Kaliskiej z ulicami przyległymi. Kolejnym obszarem, do którego rewitalizacji przystąpiła gmina, jest aleja Powstańców Wielkopolskich. Powiat krotoszyński prowadzi rewitalizację Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.

Rewitalizacja alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie prowadzona jest zgodnie z założeniami LPR oraz na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę wydanego 14.05.2015r. Projekt został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zastosowane rozwiązania projektowe stanowią kontynuację założeń przyjętych we wspomnianej wcześniej koncepcji rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna. Przypominam, że projekt ten został również przedstawiany mieszkańcom m.in. podczas zebrania ogólnego osiedla nr 7 wiosną 2015 roku.

Projekt zakłada utrzymanie istniejącego dotychczas układu przestrzennego alei, opierającego się na dwóch jezdniach jednokierunkowych o tej samej szerokości, spiętych w pięciu miejscach łącznikami. Zakłada też wykonanie miejsc parkingowych po stronie północnej, trzech ciągów chodnikowych i dodatkowo ścieżki rowerowej. Środkowy pas alei przeznaczony jest na część rekreacyjną dla mieszkańców. Przewidziano tu teren zieleni niskiej z istniejącym podwójnym szpalerem drzew. Zaplanowano także tereny rekreacyjne, składające się z ciągu pieszego uzupełnionego przez ławki i zieleń niską, oraz miejsca na cele poznawcze - półkoliste place o różnej nawierzchni wyposażone w urządzenia umożliwiające poznawanie praw fizyki. We wschodniej części ciągu zaprojektowano pergolę.

Układ nawierzchni stanowi kontynuację rozwiązań zastosowanych podczas pierwszego i drugiego etapu rewitalizacji centrum miasta, zarówno w zakresie zastosowanych materiałów, jak i układu przestrzennego. Ponadto do budowy niektórych nawierzchni wykorzystane zostaną materiały z rozbiórki dzisiejszej nawierzchni alei, pod warunkiem, że ich stan techniczny pozwoli na ich powtórne wykorzystanie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kostki zdemontowanej z nawierzchni Rynku, która została ułożona m.in. na ulicach: Kaszarskiej, Gołębiej, Krótkiej czy Popiełuszki.

Pozdrawiam

Franciszek Marszałek

ikona daty19-12-2018, 10:00 ikona autoraib ikona wyświetleń896
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zgłoś nieścisłość